top of page
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO VYUŽÍVÁNÍ FITNESS KLUBU (dále jen „VOP“)

 

obchodní společnosti

Fitness Chabry, s.r.o.

se sídlem Za Pískovnou 1210/2, 184 00, Praha 8

identifikační číslo: 052 62 771

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 260896 C

 

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1.1.    Předmět

 

Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je úprava vzájemných práv a povinností mezi společností Fitness Chabry s.r.o., se sídlem 

na adrese Za Pískovnou 1210/2, 18400, Praha 8 (dále jen „Společnost“), provozovatelem fitness klubu (dále jen „Klub“) a fyzickou osobou využívající služby klubu, jak jsou vymezeny níže (dále jen „Člen“). 

 

1.2.    Členství

 

Členství člena v klubu je upraveno dohodou o poskytování služeb a členství v klubu uzavřenou mezi společností a členem (dále jen „Dohoda“) při osobní návštěvě klubu nebo elektronickou cestou. 

 

1.3.    Služby

 

Službami poskytovanými společností se všeobecně rozumí umožnění přístupu do prostor klubu a k jejich vybavení za účelem cvičení, pořádání různých typů lekcí a dalších sportovních aktivit, a to (v relevantních případech) s vedením instruktora, poskytování relaxačních služeb (v relevantních případech) a případně poskytování dalších placených služeb, např. osobního tréninku, masáží, privátních kurzů, revitalizačních a kosmetických služeb apod. (dále jen „Služby“). Nejedná se o úplný výčet všech služeb; jejich úplný seznam plně podléhá uvážení společnosti a je uveden u každého typu členství. Společnost je oprávněna seznam služeb jednostranně průběžně upravovat. Služby v klubu také podléhají aktuální dostupnosti a kapacitě. 

 

2.   TYP ČLENSTVÍ

 

2.1.    Členství pro skupinu dospělý 

 

Členství opravňuje člena k využívání služeb klubu Chabry v rámci jeho otevírací doby. Člen, který uzavře dohodu na dobu určitou 1-12 měsíců, má právo využívat služby po sjednanou dobu ode dne stanoveného dohodou, byl-li zaplacen členský poplatek. 

 

2.2.    Rozsah plnění členství / Služby

Klub poskytuje členům své služby během oficiální otevírací doby, která je vyvěšená ve fitness klubu nebo na webu www.dreamfit.cz. Využívání zařízení klubu je povoleno pouze s platným členstvím. Služby v rámci členství:

-    omezený vstup do fitness Chabry na 120 minut s tím, že klient získává navíc 20 minut na převlečení

-    intro/vstupní trénink s osobním trenérem.

3.    VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ V KLUBU, PŘERUŠENÍ ČLENSTVÍ 

 

3.1.    Vznik členství

 

Členství vzniká uzavřením dohody a zaplacením členského poplatku za první měsíc členství a registračního poplatku. Členství a členská práva z něj plynoucí se vztahují výhradně na člena, nejsou bez předchozího písemného souhlasu společnosti přenosná na třetí osoby a nepřechází na právní nástupce člena. Žádost o přenos členství je třeba podat prostřednictvím emailu na marketa@dreamfit.cz nebo na recepci klubu. 

 

3.2.    Zvláštní ustanovení pro mladistvé

 

Ke vzniku členství osoby mladší 18 let je nutné, aby dohodu podepsal zákonný zástupce této osoby. 

 

3.3.    Zánik členství

 

Strany mohou členství ukončit vzájemnou dohodou. Žádost o zrušení členství je třeba podat prostřednictvím emailu na marketa@dreamfit.cz nebo na recepci klubu.

 

3.4.    Zánik z jiných důvodů

 

Společnost si vyhrazuje právo ukončit dohodu s okamžitou účinností, pokud člen opakovaně nebo podstatným způsobem poruší dohodu, tyto VOP nebo Pravidla klubu či pokud opakovaně nedbá pokynů vedení nebo zaměstnanců společnosti zodpovědných za chod klubu a bezpečnost v něm. Ukončí-li společnost dohodu podle tohoto bodu, má právo ponechat si již zaplacené členské poplatky jako smluvní pokutu za porušení dohody i v případě, že se vztahují k období po ukončení dohody. Tím není dotčen nárok společnosti na náhradu škody v plné výši. Členství je možno obnovit, resp. novou dohodu je možno uzavřít, pouze pokud člen uhradil všechny (i předchozí) dlužné částky a platební povinnosti, tj. nemá vůči společnosti žádné neuhrazené závazky. 

 

3.5.    Přerušení členství

 

Žádost o přerušení je třeba podat společnosti prostřednictvím formuláře na recepci klubu tak, aby ji společnost obdržela do konce smluvního měsíce předcházejícího měsíci, kdy se má přerušení uplatnit. V době přerušení členství nemá člen právo využívat služby. Členské poplatky se hradí i v době přerušení členství, a pokud člen řádně hradil všechny poplatky po celou dobu trvání dohody (tj. nemá žádné neuhrazené částky), bude doba trvání členství prodloužena o dobu přerušeného členství a za tuto dobu se již členské poplatky neplatí. 

 

4.    PŘÍSTUPOVÉ MÉDIUM

 

4.1.    Členská karta

 

Oprávnění ke vstupu do fitness klubu má pouze její člen. Člen obdrží při uzavření smlouvy přístupové medium (členskou kartu), která mu umožní vstup do klubu. Člen musí mít přístupové médium u sebe, v opačném případě lze požádat obsluhu o vyhledání člena klubu podle jména či jiným identifikačním způsobem např. ukázáním průkazu totožnosti apod. 

 

4.2.    Poplatek za první vystavení přístupového média

 

První vystavení přístupového média je zahrnuto v registračním poplatku ve výši 100 Kč.

 

4.3.    Manipulace s přístupovým médiem

 

Člen je povinen zajistit bezpečné uložení svého přístupového média a v případě jeho ztráty to neprodleně nahlásit klubu. Po ohlášení ztráty bude zablokována případná platební funkce přístupového média.

 

4.4.    Nepřenositelnost členských práv

 

Členství v klubu je osobní a nemůže být převedeno. Člen se zavazuje, že předané přístupové médium bude používat pouze on sám a nepřenechá je třetí osobě. Pokud člen tuto podmínku poruší tj. přenechá-li vědomě a záměrně přístupové médium třetí osobě, aby jí zajistil přístup, může od něj klub za každý případ porušení podmínky požadovat smluvní pokutu 1000 Kč, aniž by bylo nutno prokázat vzniklou škodu. Uplatnění dalších práv z takového porušení, zejména uplatnění dalších škod a možnost mimořádného ukončení členství, není dotčeno.

 

4.5.    Opětovné vystavení přístupového média

 

Za každé opětovné vystavení přístupového média, které je nutné z důvodu zaviněné ztráty nebo zaviněného poškození přístupového média ze strany člena, je splatný poplatek ve výši 100 Kč.

 

 

 

5.    ČLENSKÉ POPLATKY, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

5.1.    Členské poplatky

 

Za poskytované služby je člen povinen společnosti hradit členské poplatky ve výši uvedené v ceníku společnosti pro dané zúčtovací období (dále jen „Členský 

poplatek“). Zúčtovacím obdobím pro členský poplatek je jeden měsíc, není-li uvedeno jinak. Členský poplatek se hradí předem. 

Skutečnost, že člen nevyužívá služeb klubu, jej nezprošťuje povinnosti hradit členské poplatky. S výjimkami uvedenými v těchto VOP neposkytuje společnost náhradu ani nevrací členské poplatky splatné po dobu trvání dohody.

Členské poplatky lze hradit debetní kartou, kreditní kartou nebo případně jiným způsobem, který společnost výslovně umožní. Měsíční členské poplatky jsou splatné vždy před začátkem nového smluvního měsíce, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak.

 

5.2.    Prodlení s platbou

 

V případě prodlení člena s platbou členského poplatku nebo s jakoukoli jinou platbou, kterou má společnosti uhradit, má společnost právo odmítnout členovi přístup do klubů, dokud neuhradí dlužnou částku v plné výši, a jednostranně mu do té doby přerušit poskytování služeb. Tím není dotčena povinnost člena uhradit příslušné členské poplatky i za období, kdy mu bylo poskytování služeb přerušeno. 

Pokud se člen zpozdí s platbou, společnost si vyhrazuje právo vyfakturovat členovi poplatky z prodlení, pokud prodlení zavinil člen. Vedle úroků z prodlení v zákonné výši k nim patří i náklady na právní vymáhání odpovídající danému účelu, zejména výlohy spojené s upomínkou a inkasem, soudní poplatky a náklady na právní zastoupení. 

Pokud se člen ocitne v prodlení s úhradou částky odpovídající dvěma měsíčním příspěvkům, společnost může smlouvu mimořádně vypovědět ze závažného důvodu. V tomto případě je společnost oprávněna požadovat kromě poplatků z prodlení další náhradu škody podle zákonných ustanovení. 

 

5.3.    Právo na úpravu ceny

 

Společnost je oprávněna zvýšit měsíční příspěvek, když se zvýší zákonná DPH, přičemž zvýšení členského příspěvku je omezeno na zvýšenou sazbu DPH. Společnost využije právo na zvýšení ceny prohlášením v textové podobě a zasláním prostřednictvím emailu. Zvýšení ceny bude účinné od prvního dne měsíce následujícího po doručení prohlášení. 

 

 

6.    UŽÍVÁNÍ KLUBU

 

6.1.    Rozsah užívání klubu

 

Uzavřením Smlouvy získává člen přístup do klubu a je oprávněn jej užívat dle provozní doby klubu. Fitness Chabry s.r.o. je oprávněn uzavřít klub pod značkou Dreamfit Chabry během příslušné otevírací doby za účelem konaní privátních akcí či za účelem údržby či nutných oprav a odmítnout členovi po tuto dobu přístup. Tuto skutečnost je klub členovi povinen oznámit dostatečně dopředu, aby s ní člen počítal. 

 

6.2.    Zákaz nabízení komerčních tréninkových služeb

 

Úplatné nebo jinak komerční nabízení tréninkových služeb v klubu není dovoleno, pokud nebylo výslovně sjednáno něco jiného. 

 

6.3.    Vstup výhradně s členskou kartou

 

Člen obdrží členskou kartu. Bez členské karty není vstup do klubu možný. 

 

6.4.    Provozní řád

 

Při využívání klubu podléhá člen tamnímu provoznímu řádu. Provozní řád obsahuje zejména pravidla pro přípustné užívání strojů, pomůcek atd. klubu a pro zachování práv ostatních členů. Personál (včetně trenérů a instruktorů) je oprávněn, je-li to nutné pro zachování řádného provozu klubu, pořádku a bezpečnosti nebo dodržení provozního řádu, vydávat pokyny. Člen je povinen pokynů uposlechnout.

 

6.5.    Využívání skříněk

 

V klubu jsou k dispozici uzamykatelné skříňky. Člen smí tyto skříňky využívat pouze během přítomnosti v klubu. Klub je oprávněn obsazené skříňky otevřít a vyklidit, pokud jsou používány i mimo dobu přítomnosti člena v klubu. Za ztrátu, poškození či odcizení věcí uložených mimo uzamčenou skříňku nenese klub odpovědnost. Cennosti (zejména peníze, šperky, doklady, klíče od auta atd. je možné předat pracovníkovi recepce).

 

 

 

7.    POVINNOSTI ČLENA

 

7.1.    Doprovod

 

Přivádět do klubu doprovázející osoby včetně dětí je povoleno s výslovným předchozím svolením klubu. Přivádět zvířata je zakázáno.

 

7.2.    Porušení povinnosti vhodného chování 

 

Člen je povinen dodržovat podmínky provozního řádu a řádně dodržovat povinnosti vhodného chování uložené těmito VOP. Poruší-li člen opakovaně a přes napomenutí smluvní povinnosti plynoucí z členství, je klub oprávněn od smlouvy o členství písemně odstoupit. 

 

7.3.    Změna osobních údajů

 

Člen je povinen klubu neprodleně sdělit změnu osobních údajů relevantních pro smlouvu jako jsou jméno, adresa atd. náklady, které klubu vzniknou tím, že člen změnu osobních údajů neprodleně nesdělí, nese člen. 

-    Telefonicky na recepci klubu mobil: 775 160 024

-    e-mailem: chabry@dreamfit.cz

 

7.4.    Zákaz konzumace/zakázané předměty

 

Člen nesmí v klubu kouřit, konzumovat alkoholické nápoje nebo omamné látky. Dále člen nesmí do klubu vnášet léčiva vázaná na lékařský předpis, které členovi neslouží k osobnímu a lékařem předepsanému užívání. Člen dále nesmí výše uvedené látky úplatně nebo bezúplatně v klubu nabízet, opatřovat, přenechávat, nebo jiným způsobem zpřístupňovat.

 

 

 

 

8.    RUČENÍ SPOLEČNOSTI

 

Společnost neručí členům za jakoukoliv majetkovou nebo nemajetkovou újmu popř. toto ručení omezuje, a to v nejširší možné míře, jakou český právní řád připouští. Společnost zejména neručí za škodu, která vznikla členům v důsledku toho, že neplnili své povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, členskou smlouvou, těmito obchodními podmínkami, provozním řádem klubu nebo pokyny jeho personálu. Každý člen plně odpovídá za svůj zdravotní stav, jakákoliv odpovědnost společnosti za zdravotní stav člena se vylučuje. Společnost dále zejména neručí za cennosti uložené na jiném než k tomu určeném místě. 

9.    ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost zpracovává osobní údaje člena, které jsou uvedeny pro účely uzavření a plnění dohody, aby mohla plnit své právní povinnosti nebo aby se souhlasem člena zasílala obchodní sdělení, příp. pro jiný účel, ke kterému udělil člen souhlas. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu s Ochranou osobních údajů společnosti, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem společnost nakládá s osobními údaji člena, jaké informace o členovi ukládá, jak dané informace využívá a komu je předává. Ochrana osobních údajů taktéž obsahují výčet veškerých práv člena v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejména pak právo na informace, opravu, výmaz či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Společnost prohlašuje, že i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy, ii) zajistila, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti, iii) přijala vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů, a iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s ohrožením práv a svobod fyzických osob bude informovat dozorový orgán, případně subjekty údajů. Při uzavření smlouvy o členství jsou členovi poskytnuty informace o zpracování osobních údajů člena. Tyto informace budou členovi poskytnuty též na vyžádání v klubu nebo je lze nalézt na www.dreamfit.cz.

 

 

 

10.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

10.1.    Změna VOP

 

Klub je oprávněn měnit v budoucnu tyto VOP. Změny nabudou účinnosti, když studio na změny upozorní, člen je vezme na vědomí a nevznese proti nim námitku ve lhůtě 2 týdnů od doručení informace o změně. V případě vznesení námitky jsou klub i člen oprávněni vypovědět smlouvu o členství k poslednímu dni příslušného měsíce.

 

10.2.    Neúčinnost jednotlivých ustanovení

 

Pokud by jedno nebo několik ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným, není tím dotčena účinnost smlouvy a jejích ostatních ustanovení. Ustanovením VOP nemohou být vyloučena žádná ustanovení právních předpisů na ochranu spotřebitele, která se vztahují na „Smlouvu o členství“.

 

10.3.    Mimosoudní řešení sporů

 

V případě, že dojde mezi klubem a členem ke vzniku sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může člen podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu České obchodní inspekci, Ústřednímu inspektorátu – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové město, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

 

Tyto podmínky vstupují v platnost 1.1. 2022                                     

mc_vrt_opt_pos_73_2x.png
img (1).png
gopay_bannery-barevne.png
ms_vrt_opt_pos_73_2x.png
bottom of page